ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

Зміна складу посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

10.09.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

09-16/798

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

В.о. Голови Правління

 

 

 

Шевченко І.О.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, м. Київ, а/с.34

4. Ідентифікаційнийкодюридичноїособи: 02583780

5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , д/н, , д/н

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

10.09.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

09.09.2021

припинено повноваження

Член Правління

Олійник Андрій Анатолійович

д/н

0

Змістінформації

Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 09 вересня 2021 року (протокол №Р-22) з питання «Про дострокове припинення повноважень члена Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Олійника А.А.» прийнято рішення про припинення повноваження члена Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Олійника Андрія Анатолійовича.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі прийняття Наглядовою радою рішення про дострокове припинення  повноважень члена Правління  ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Олійника А.А. 13 вересня 2021 року у зв?язку зі звільненням за власним бажанням.

Посадова особа Олійник Андрій Анатолійович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Олійник Андрій Анатолійович, який займав посаду Член Правління, припинив повноваження.

Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа не володiє пакетом акцій емітента.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.05.2021р.

Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи. 

 

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.