ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

 

Титульний аркуш Повідомлення

 (Повідомлення про інформацію)

  

14.05.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

09-16/328

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління

 

 

 

Субота Микола Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

 2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

 3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, м.Київ, а/с.34

 4. Ідентифікаційнийкодюридичноїособи: 02583780

 5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

 6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , д/н, , д/н

 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

13.05.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчиненнядії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

13.05.2021

обрано

Голова Наглядової ради

Саєнко Володимир Володимирович

д/н

0

Змістінформації

Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 13.05.2021р. (протокол №Р-13) з питання «Про обрання Голови Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», прийнято рішення про обрання Голови Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Саєнка Володимира Володимировича.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 13.05.2021р.  протокол №Р-13.

Саєнко Володимир Володимирович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Саєнка Володимира Володимировича обрано на посаду Голова Наглядової ради.

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Не володiє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Федерації професійних спілок України.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Саєнко В.В. є представником акціонера - Федерації професійних спілок України (код ЄДРПОУ: 00014479; ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента - 92,92%). Незалежним директором  Голова Наглядової ради не являється. 

 

 

 

 

 

 

13.05.2021

припинено повноваження

Член Правління

Білий Олександр Іванович

д/н

0

Змістінформації

Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 13.05.2021р. (протокол №Р-14) з питання «Про дострокове припинення повноважень члена Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Білого О.І.»  прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»  Білого Олександра Івановича.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі підпункту 5.4.1 пункту 5.4 розділу 5 Контракту із членом Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Білим О.І. від 15.11.2019р. Припиняється достроково дія контракту, укладеного 15.11.2019р.  із членом Правління Товариства Білим О.І. з 14 травня 2021 року (пункт 8  частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України).

Посадова особа Білий Олександр Іванович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Білий Олександр Іванович, який займав посаду Член Правління, припинив повноваження.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Білий Олександр Іванович не володіє пакетом акцій емітента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 06.11.2019р. по 14.05.2021р.

Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи. 

 

 

 

 

 

 

13.05.2021

припинено повноваження

Член Правління

Олійник Андрій Анатолійович

д/н

0

Змістінформації

Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 13.05.2021р. (протокол №Р-14) з питання «Про припинення повноважень членів Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»  Олійника Андрія Анатолійовича.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення повноважень членів Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» у зв’язку із закінченням строку дії Контрактів, укладених з членами Правління Товариства (п.5.1 Контракту). Припинення повноважень члена Правління  Товариства Олійника А.А. з 20 травня 2021 року.

Посадова особа Олійник Андрій Анатолійович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Олійник Андрій Анатолійович, який займав посаду Член Правління, припинив повноваження.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Олійник Андрій Анатолійович не володіє пакетом акцій емітента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 06.11.2019р. по 20.05.2021р.

Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. 

 

 

 

 

 

 

13.05.2021

припинено повноваження

Член Правління

Троценко Олександр Миколайович

д/н

0

Змістінформації

Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 13.05.2021р. (протокол №Р-14) з питання «Про припинення повноважень членів Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»  Троценка Олександра Миколайовича.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення повноважень членів Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» у зв’язку із закінченням строку дії Контрактів, укладених з членами Правління Товариства (п.5.1 Контракту). Припинення повноважень члена Правління  Товариства Троценка О.М. з 20 травня 2021 року.

Посадова особа Троценко Олександр Миколайович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Троценко Олександр Миколайович, який займав посаду Член Правління, припинив повноваження.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Троценко Олександр Миколайович не володіє пакетом акцій емітента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 06.11.2019р. по 20.05.2021р.

Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. 

 

 

 

 

 

 

13.05.2021

припинено повноваження

Член Правління

Шевченко Іван Олександрович

д/н

0

Змістінформації

Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 13.05.2021р. (протокол №Р-14) з питання «Про припинення повноважень членів Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»  Шевченка Івана Олександровича.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення повноважень членів Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» у зв’язку із закінченням строку дії Контрактів, укладених з членами Правління Товариства (п.5.1 Контракту). Припинення повноважень члена Правління  Товариства Шевченка І.О. з 20 травня 2021 року.

Посадова особа Шевченко Іван Олександрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Шевченко Іван Олександрович, який займав посаду Член Правління, припинив повноваження.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Шевченко Іван Олександрович не володіє пакетом акцій емітента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 12.02.2021р. по 20.05.2021р.

Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. 

 

 

 

 

 

 

13.05.2021

припинено повноваження

Член Правління

Стефанович Єгор Андрійович

д/н

0

Змістінформації

Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 13.05.2021р. (протокол №Р-14) з питання «Про припинення повноважень членів Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»  Стефановича Єгора Андрійовича.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення повноважень членів Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» у зв’язку із закінченням строку дії Контрактів, укладених з членами Правління Товариства (п.5.1 Контракту). Припинення повноважень члена Правління  Товариства Степановича Є.А. з 20 травня 2021 року.

Посадова особа Стефанович Єгор Андрійович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Стефанович Єгор Андрійович, який займав посаду Член Правління, припинив повноваження.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Стефанович Єгор Андрійович не володіє пакетом акцій емітента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.11.2019р. по 20.05.2021р.

Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. 

 

 

 

 

 

 

13.05.2021

обрано

Член Правління

Олійник Андрій Анатолійович

д/н

0

Змістінформації

Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 13.05.2021р. (протокол №Р-14) з питання «Про обрання членів Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердження умов контракту, що укладатиметься з ними, визначення особи, уповноваженої на підписання контракту з членом Правління» прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Олійника Андрія Анатолійовича.

Обрання посадової особи виконано на підставі закiнчення строку повноважень членів Правління Товариства та необхідністю обрання нового складу Правління Товариства. Обрано членом Правління Товариства Олійника А.А. з 21 травня 2021 року. Статутом ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2021р. (протокол №Зб-39) та Положенням про Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2021р. (протокол №Зб-39) визначено кількісний склад Правління, що становить 5 фізичних осіб. Відповідно до п.7.38 Статуту ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» до складу Правління за посадою входить Голова Правління, який очолює роботу Правління та його заступники. Рішенням Наглядової ради Товариства від 12.02.2021р. №Р2-6 обрано Головою Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботу Миколу Васильовича  строком на 5 років (з 30.03.2021р. по  29.03.2026р).

Олійник Андрій Анатолійович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Олійника Андрія Анатолійовича обрано на посаду Член Правління.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Олійник Андрій Анатолійович не володіє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання (з  21.05.2021р. по 20.05.2024р.)

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», член Наглядової ради ПрАТ «Приазовкурорт», директор фінансовий ТОВ «Рембудконсалт», керівник аналітико-економічного відділу ТОВ «ПРОФІТ СОЦЛМ», голова первинної профспілкової організації студентів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

 

 

 

 

 

 

13.05.2021

обрано

Член Правління

Троценко Олександр Миколайович

д/н

0

Змістінформації

Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 13.05.2021р. (протокол №Р-14) з питання «Про обрання членів Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердження умов контракту, що укладатиметься з ними, визначення особи, уповноваженої на підписання контракту з членом Правління» прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Троценка Олександра Миколайовича.

Обрання посадової особи виконано на підставі закiнчення строку повноважень членів Правління Товариства та необхідністю обрання нового складу Правління Товариства. Обрано членом Правління Товариства Троценка О.М. з 21 травня 2021 року. Статутом ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2021р. (протокол №Зб-39) та Положенням про Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2021р. (протокол №Зб-39) визначено кількісний склад Правління, що становить 5 фізичних осіб.  Відповідно до п.7.38 Статуту ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» до складу Правління за посадою входить Голова Правління, який очолює роботу Правління та його заступники. Рішенням Наглядової ради Товариства від 12.02.2021р. №Р2-6 обрано Головою Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботу Миколу Васильовича  строком на 5 років (з 30.03.2021р. по  29.03.2026р)..

Троценко Олександр Миколайович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Троценка Олександра Миколайовича обрано на посаду Член Правління.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Троценко Олександр Миколайович не володіє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання (з  21.05.2021р. по 20.05.2024р.)

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», заступник голови Правління з економічних питань – головного бухгалтера ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

 

 

 

 

 

 

13.05.2021

обрано

Член Правління

Шевченко Іван Олександрович

д/н

0

Змістінформації

Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 13.05.2021р. (протокол №Р-14) з питання «Про обрання членів Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердження умов контракту, що укладатиметься з ними, визначення особи, уповноваженої на підписання контракту з членом Правління» прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Шевченка Івана Олександровича.

Обрання посадової особи виконано на підставі закiнчення строку повноважень членів Правління Товариства та необхідністю обрання нового складу Правління Товариства. Обрано членом Правління Товариства Шевченка І.О. з 21 травня 2021 року. Статутом ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2021р. (протокол №Зб-39) та Положенням про Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2021р. (протокол №Зб-39) визначено кількісний склад Правління, що становить 5 фізичних осіб.  Відповідно до п.7.38 Статуту ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» до складу Правління за посадою входить Голова Правління, який очолює роботу Правління та його заступники. Рішенням Наглядової ради Товариства від 12.02.2021р. №Р2-6 обрано Головою Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботу Миколу Васильовича  строком на 5 років (з 30.03.2021р. по  29.03.2026р).

Шевченко Іван Олександрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Шевченка Івана Олександровича обрано на посаду Член Правління.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Шевченко Іван Олександрович не володіє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання (з  21.05.2021р. по 20.05.2024р.)

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», заступник директора-начальника відділу організації надання послуг роботодавцям Дніпропетровського обласного центру зайнятості, завідувач сектору забезпечення діяльності керівництва Комісії секретаріату (Вища кваліфікаційна комісія суддів України), начальник відділу забезпечення діяльності Голови Комісії секретаріату Комісії (Вища кваліфікаційна комісія суддів України).

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

 

 

 

 

 

 

13.05.2021

обрано

Член Правління

Довгань Олена Іванівна

д/н

0

Змістінформації

Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 13.05.2021р. (протокол №Р-14) з питання «Про обрання членів Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердження умов контракту, що укладатиметься з ними, визначення особи, уповноваженої на підписання контракту з членом Правління» прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»  Довгань Олену Іванівну.

Обрання посадової особи виконано на підставі закiнчення строку повноважень членів Правління Товариства та необхідністю обрання нового складу Правління Товариства. Обрано членом Правління Товариства Довгань О.І. з 21 травня 2021 року. Статутом ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2021р. (протокол №Зб-39) та Положенням про Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2021р. (протокол №Зб-39) визначено кількісний склад Правління, що становить 5 фізичних осіб. Відповідно до п.7.38 Статуту ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» до складу Правління за посадою входить Голова Правління, який очолює роботу Правління та його заступники. Рішенням Наглядової ради Товариства від 12.02.2021р. №Р2-6 обрано Головою Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботу Миколу Васильовича  строком на 5 років (з 30.03.2021р. по  29.03.2026р).

Довгань Олена Іванівна не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Довгань Олену Іванівну обрано на посаду Член Правління.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Довгань Олена Іванівна не володіє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання (з  21.05.2021р. по 20.05.2024р.)

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: асистент кафедри внутрішніх та професійних хвороб приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет», головний лікар ТОВ «ЕС.КЬЮ.ЛАБ», начальник відділу охорони здоров’я Голосіївської районної в місті Києві державній адміністрації, начальник управління охорони здоров’я Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, член Правління Громадської організації «Київська крайова організація «ВУЛТ».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

 

 

 

 

 

 

 ____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.