ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

 

Титульний аркуш Повідомлення

 (Повідомлення про інформацію)

 

 

 

26.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

09-16/275

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління

 

 

 

Субота Микола Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

 2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, м.Київ, а/с.34

 4. Ідентифікаційнийкодюридичноїособи: 02583780

 5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

 6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , д/н, , д/н

 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

26.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчиненнядії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

26.04.2021

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Саєнко Володимир Володимирович

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Саєнка Володимира Володимировича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради.

Посадова особа Саєнко Володимир Володимирович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа Саєнко Володимир Володимирович, який займав посаду Голова Наглядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді голови Наглядової ради: з 24.04.2018р.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді члена Наглядової ради: з 10.04.2018р.

Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Коваль Вікторія Миколаївна

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Коваль Вікторії Миколаївни. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради.

Посадова особа Коваль Вікторія Миколаївна не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа Коваль Вікторія Миколаївна, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.04.2018 р.

Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Дацько Роман Михайлович

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Дацька Романа Михайловича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради.

Посадова особа Дацько Роман Михайлович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа Дацько Роман Михайлович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.04.2018 р.

Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Буратинський В’ячеслав Васильович

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Буратинського В’ячеслава Васильовича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради.

Посадова особа Буратинський В’ячеслав Васильович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа Буратинський В’ячеслав Васильович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.04.2018 р.

Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Дмитришин Володимир Іванович

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Дмитришина Володимира Івановича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради.

Посадова особа Дмитришин Володимир Іванович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа Дмитришин Володимир Іванович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.04.2018 р.

Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Дубіль Віталій Петрович

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Дубіля Віталія Петровича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради.

Посадова особа Дубіль Віталій Петрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа Дубіль Віталій Петрович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.04.2018 р.

Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Землянська Наталія Геннадіївна

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Землянську Наталію Геннадіївну. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради.

Посадова особа Землянська Наталія Геннадіївна не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа Землянська Наталія Геннадіївна, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.08.2020 р.

Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Кубраченко Анатолій Володимирович

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Кубраченка Анатолія Володимировича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради.

Посадова особа Кубраченко Анатолій Володимирович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа Кубраченко Анатолій Володимирович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18.04.2019 р.

Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Мельник Валентин Петрович

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Мельника Валентина Петровича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради.

Посадова особа Мельник Валентин Петрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа Мельник Валентин Петрович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.08.2020 р.

Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Мосендз В’ячеслав Григорович

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Мосендз В’ячеслава Григоровича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради.

Посадова особа Мосендз В’ячеслав Григорович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа Мосендз В’ячеслав Григорович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.04.2018 р.

Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Рябко Олександр Іванович

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Рябка Олександра Івановича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради.

Посадова особа Рябко Олександр Іванович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа Рябко Олександр Іванович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.04.2018р.

Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Сластьон Віктор Максимович

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Сластьона Віктора Максимовича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради.

Посадова особа Сластьон Віктор Максимович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа Сластьон Віктор Максимович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.04.2018 р.

Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Стародуб Микола Михайлович

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Стародуба Миколи Михайловича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради.

Посадова особа Стародуб Микола Михайлович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа Стародуб Микола Михайлович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18.04.2019 р.

Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Фленько Володимир Юрійович

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Фленько Володимира Юрійовича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради.

Посадова особа Фленько Володимир Юрійович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа Фленько Володимир Юрійович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.04.2018 р.

Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Шершун Микола Харитонович

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Шершуна Миколу Харитоновича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради.

Посадова особа Шершун Микола Харитонович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа Шершун Микола Харитонович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.04.2018 р.

Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента. 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

обрано

Член Наглядової ради

Саєнко Володимир Володимирович

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Саєнко Володимира Володимировича.

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.

Саєнко Володимир Володимирович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Саєнка Володимира Володимировича обрано на посаду Член Наглядової ради.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Не володіє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Заступник Голови Федерації професійних спілок України.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Саєнко В.В. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

обрано

Член Наглядової ради

Коваль Вікторія Миколаївна

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Коваль Вікторію Миколаївну.

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.

Коваль Вікторія Миколаївна не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Коваль Вікторію Миколаївну обрано на посаду Член Наглядової ради.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Не володіє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови ЦК Професійної спілки працівників охорони здоров’я України.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Коваль В.М. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

обрано

Член Наглядової ради

Мельник Валентин Петрович

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Мельника Валентина Петровича.

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради та у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.

Мельник Валентин Петрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Мельника Валентина Петровича обрано на посаду Член Наглядової ради.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Не володіє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Мельник В.П. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

обрано

Член Наглядової ради

Буратинський В’ячеслав Васильович

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Буратинського В’ячеслава Васильовича.

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.

Буратинський В’ячеслав Васильович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Буратинського В’ячеслава Васильовича обрано на посаду Член Наглядової ради.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Не володіє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови Федерації професійних спілок Одеської області.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Буратинський В.В. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

обрано

Член Наглядової ради

Дацько Роман Михайлович

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Дацька Романа Михайловича.

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради та з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.

Дацько Роман Михайлович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Дацька Романа Михайловича обрано на посаду Член Наглядової ради.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Не володіє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови Об’єднання профспілок  Львівщини.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Дацько Р.М. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

обрано

Член Наглядової ради

Дмитришин Володимир Іванович

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Дмитришина Володимира Івановича.

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради та з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.

Дмитришин Володимир Іванович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Дмитришина Володимира Івановича обрано на посаду Член Наглядової ради.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Не володіє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови Профспілки працівників нафтової і газової промисловості України.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Дмитришин В.І. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

обрано

Член Наглядової ради

Дубіль Віталій Петрович

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Дубіля Віталія Петровича.

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради та з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.

Дубіль Віталій Петрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Дубіля Віталія Петровича обрано на посаду Член Наглядової ради.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Не володіє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Дубіль В.П. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

обрано

Член Наглядової ради

Землянська Наталія Геннадіївна

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Землянську Наталію Геннадіївну.

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради та з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.

Землянська Наталія Геннадіївна не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Землянську Наталію Геннадіївну обрано на посаду Член Наглядової ради.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Не володіє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови Всеукраїнської профспілки виробничників і підприємців.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Землянська Н.Г. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

обрано

Член Наглядової ради

Мосендз В’ячеслав Григорович

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Мосендза В’ячеслава Григоровича.

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради та з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.

Мосендз В’ячеслав Григорович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Мосендза В’ячеслава Григоровича обрано на посаду Член Наглядової ради.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Не володіє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступника голови Професійної спілки  працівників вугільної промисловості  України.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Мосендз В.Г. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

обрано

Член Наглядової ради

Москаленко Ігор Іванович

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Москаленка Ігоря Івановича.

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради та з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.

Москаленко Ігор Іванович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Москаленка Ігоря Івановича обрано на посаду Член Наглядової ради.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Не володіє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова Федерації профспілкових організацій Чернігівської області.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Москаленко І.І. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

обрано

Член Наглядової ради

Стародуб Микола Михайлович

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Стародуба Миколу Михайловича.

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради та з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.

Стародуб Микола Михайлович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Стародуба Миколу Михайловича обрано на посаду Член Наглядової ради.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Не володіє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова Профспілки працівників зв’язку України.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Стародуб М.М. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

обрано

Член Наглядової ради

Кубраченко Анатолій Володимирович

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Кубраченка Анатолія Володимировича.

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради та з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.

Кубраченко Анатолій Володимирович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Кубраченка Анатолія Володимировича обрано на посаду Член Наглядової ради.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Не володіє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова ЦК Професійної спілки машинобудівників та приладобудівників України.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Кубраченко А.В. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

обрано

Член Наглядової ради

Рябко Олександр Іванович

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Рябка Олександра Івановича.

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради та з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.

Рябко Олександр Іванович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Рябка Олександра Івановича обрано на посаду Член Наглядової ради.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Не володіє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Заступника Голови ЦК Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рябко О.І. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

обрано

Член Наглядової ради

Фленько Володимир Юрійович

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Фленько Володимира Юрійовича.

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.

Фленько Володимир Юрійович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Фленько Володимира Юрійовича обрано на посаду Член Наглядової ради.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Не володіє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова Закарпатської обласної ради професійних спілок.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Фленько В.Ю. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021

обрано

Член Наглядової ради

Шершун Микола Харитонович

д/н

0

Змістінформації

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 26 квітня 2021 року (протокол №Зб-39) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Шершуна Миколи Харитоновича.

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку повноважень Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.

Шершун Микола Харитонович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Шершуна Миколи Харитоновича обрано на посаду Член Наглядової ради.

Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

Не володіє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови Федерації профспілок Рівненської області.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Шершун М.Х. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.