ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ РІЧНИХ ЗБОРІВ

            01.06.2022р.                                                        ПОВІДОМЛЕННЯ

 ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ДИСТАНЦІЙНО

           ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (надалі –Товариство або ПрАТ «Укрпрофоздоровниця») повідомляє про проведення річнихЗагальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» дистанційно 05 липня 2022 року.

Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» прийнято рішення від 25.05.2022 року № Р8-1 про скликання дистанційних річнихЗагальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та дистанційне їх проведення.

05 липня 2022 року – дата дистанційного проведення річнихЗагальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами та доповненнями

 ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  (pdf - файл з електронним підписом)

  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ   

  signature1.p7s    signature2.p7s 

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

 Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

21.01.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

09-16/35

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління

 

 

 

СУБОТА М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, м.Київ, а/с. 34

4. Ідентифікаційнийкодюридичноїособи: 02583780

5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , д/н, , д/н

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

21.01.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

21.01.2022

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Фленько Володимир Юрійович

д/н

0

Змістінформації

ПозачерговимиЗагальнимизборамиакціонерівПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 21 січня 2022 року (протоколЗб-40) зпитання «ПроприпиненняповноваженьчленаНаглядовоїрадиПрАТ «Укрпрофоздоровниця» прийняторішенняпродостроковеприпиненняповноваженнячленаНаглядовоїрадиПрАТ «Укрпрофоздоровниця» ФленькаВолодимираЮрійовича.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Постанови Президії ФПУ у зв’язку з  припиненням повноважень голови Закарпатської обласної ради профспілок.

Посадова особа Фленько Володимир Юрійович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа Фленько Володимир Юрійович, який займав посаду Члена Наглядової ради, припинив повноваження.

Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Посадова особа не володiє пакетом акцій емітента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2021р. 

 

 

 

 

 

 

21.01.2022

обрано

Член Наглядової ради

Черниш Валерій Сергійович

д/н

0

Змістінформації

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 21 січня 2022 року (протокол №Зб-40) з питання «Про обрання члена Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради» прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Черниша Валерія Сергійовича.

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

Черниша Валерія Сергійовича обрано на посаду Член Наглядової ради.

Черниш Валерій Сергійович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Черниш Валерій Сергійович не володiє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на термін дії основного складу Наглядової ради (до 25.04.2024р. включно) до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Профспілкового комітету Профспілкової організації ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот», Голова Федерації профспілок Луганської області.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Черниш В.С. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 

 

 

 

 

 

 

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ

20.01.2022

 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

         Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», код за ЄДРПОУ 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41 (далі – Товариство) станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, що відбудуться 21.01.2022.

      Відповідно до ч.4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме на 17.01.2022, загальна кількість акцій становить 16169282 шт. простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 16169282 шт. Тип акцій –  прості іменні. Інші типи акцій не емітувалися.

       Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 17 січня 2022 року.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

10.01.2022

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових  загальних зборів акціонерів

ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє про доповнення до проекту порядку денного позачергових Загальних  зборів   акціонерів  Товариства, які  відбудуться 21 січня 2022 року  об  11.00  годині  за адресою: місто Київ, вулиця Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

            Порядок реєстрації акціонерів для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства та порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства залишаються без змін.

            Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ukrzdrav.com.

Доповнення до проекту порядку денного

(переліку питань, включених до проекту порядку денного):

 

8. Про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Проект рішення:

1.Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» Фленька Володимира Юрійовича на підставі Постанови Президії ФПУ у зв’язку з припиненням повноважень голови Закарпатської обласної ради профспілок.

 

9. Про обрання члена Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.   

 

Проект рішення:

Обрати членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" шляхом простого голосування на термін дії основного складу Наглядової ради (до 25.04.2024р. включно) до переобрання:

1. ЧЕРНИША Валерія Сергійовича

 

Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства (додається).
 2. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Голову Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Суботу М.В.
 3. Встановити розмір щоквартальної винагороди за умови повного виконання цивільно-правового-договору з членом Наглядової ради згідно з кошторисом витрат Наглядової ради Товариства.
 4. Доручити Голові Правління Товариства вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв'язку із зміною у складі посадових осіб Товариства.

 

            Наглядова рада ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

 

ЗМІНИ ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ

 24.12.2021р.

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ЗАПРОПОНОВАНІ АКЦІОНЕРАМИ, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ БІЛЬШ ЯК 5 ВІДСОТКАМИ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

Проект рішенНя ДО 7 (СЬОМОГО) ПИТАННЯ «Про надання дозволу на внесення нерухомого майна ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» до статутного капіталу ТОВ «Клінічний санаторій «Жовтень», включеного до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», які відбудуться 21 січня 2022 року та запропонований акціонером Товариства – Федерацією професійних спілок України, який володіє 92,92 % статутного капіталу Товариства: 

1.      Надати дозвіл на внесення до статутного капіталу ТОВ «Клінічний санаторій «Жовтень» (код ЄДРПОУ 02583744) нерухомого майна ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (код ЄДРПОУ 02583780) згідно з переліком (Додаток 1) за ринковою вартістю, визначеною на підставі незалежної оцінки, за умови відсутності будь-яких обтяжень та обмежень щодо цього майна, та при умові укладання Корпоративного договору між учасниками ТОВ «Клінічний Санаторій «ЖОВТЕНЬ» та Інвестиційного договору з реалізації інвестиційного проекту реконструкції ТОВ «Клінічний санаторій «ЖОВТЕНЬ» (укладається між ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» - замовник, ТОВ «БЕНЕФІТ ОФФЕР» - Інвестор та ТОВ «Клінічний Санаторій «ЖОВТЕНЬ» - виконавець).

2.      Доручити Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздопровниця» Суботі М.В. на загальних зборах учасників ТОВ «Клінічний санаторій «Жовтень» по питанню «Про збільшення статутного капіталу ТОВ «Клінічний санаторій «Жовтень» за рахунок додаткового вкладу учасника» голосувати «ЗА» з врахуванням п.1 даного рішення.

 3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Саєнка В.В.