ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

             

Протокол

реєстраційної комісії

річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”

м. Київ                                                                                                                             22.04.2020р.

             Згідно Постанови Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” від 17.03.2020р.  №Р2-8 “Про обрання Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” обрано Реєстраційну комісію Товариства в складі 2 осіб:

           -  Лужбіна Надія Борисівна - начальник юридичного управління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”;
           -  Кубраченко Андрій Анатольович, начальник відділу корпоративних відносин ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

            На засіданні Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії обрано – Лужбіну Н.Б. (Протокол № 1 від 22.04.2020р.).

Реєстраційна комісія здійснила свої повноваження по реєстрації акціонерів на річні Загальні збори акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” (код ЄДРПОУ 02583780), які призначено на 22.04.2020 року за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кім. 501.

Реєстрацію розпочато о 10 год. 00 хв. Реєстрацію закінчено о 10 год. 50 хв..

Про проведення Загальних зборів акціонерів власники іменних акцій були повідомлені рекомендованими листами не менш як за 30 днів від дати проведення Загальних зборів:

 1. Листи акціонерам про проведення річних Загальних зборів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”:

Федерація професійних спілок України – лист від  17.03.2020р.  №09-16/330.

Фонд соціального страхування України – лист від 17.03.2020р. №09-16/331.

Реєстрація відбулась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних  Загальних зборах акціонерів станом на 15.04.2020р.

                Дані реєстру акціонерів:

Статутний капітал акціонерного товариства 808464100 (вісімсот вісім  мільйонів чотириста шістдесят чотири  тисячі сто) гривень, який розподіляється на 16169282 прості іменні акції номінальною вартістю 50 (п’ятдесят) гривень.

Кількість акцій, які знаходяться у власності акціонерів 16169282 шт., що складає 100% від статутного капіталу. Привілейованих акцій немає. Акцій, які придбані товариством, немає.

Кворум на Загальних зборах визначається кількістю повністю оплачених акцій, таким чином акцій з правом голосу на Загальних зборах - 16169282 шт., а без права голосу - 0,00 шт.

Згідно переліку акціонерів в Товаристві є два акціонери - юридичні особи.

Результати реєстрації:

            Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” не зареєструвалось  жодного акціонера які мають право брати участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

            Відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Загальних зборів не досягнуто. Річні загальні збори акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” вважати такими, що не відбулися.

 

Голова Реєстраційної комісії                                    підпис                                     Н.Б. Лужбіна 

Член Реєстраційної  комісії                                       підпис                                    А.А. Кубраченко

                                                                                            печатка

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

        Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», код за ЄДРПОУ 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41 (далі – Товариство) станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, що відбудуться 22.04.2020.

         Відповідно до ч.4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме на 15.04.2020, загальна кількість акцій становить 16169282 шт. простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 16169282 шт. Інші типи акцій не емітувалися.

                                                                                                                   17.04.2020 р.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ 2020

  

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”

(код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41)

 повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться 22 квітня 2020 року об 11.00  годині.

  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

signature1.p7s

signature2.p7s 

17.03.2020 p.

               

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 2020

 

17.03.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 09-16/330

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”

(код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41)

 повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться 22 квітня 2020 року об 11.00  годині.

  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

signature1.p7s

signature2.p7s

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 21.02.2020

 
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
09-16/191
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

 

 

 

Субота М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, м.Київ, а/с.34

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780

5. Міжміський код та телефон, факс: 044-289-01-11 044-289-76-50

6. Адреса електронної пошти: corporate@ukrzdrav.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власномувеб-сайті учасника фондового ринку

 

http://www.ukrzdrav.com

 

21.02.2020

(адреса сторінки)

(дата)      

ІІІ. Зміст  Повідомлення 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

21.02.2020

обрано

Головний бухгалтер

Гайдамака Ганна Вікторівна

д/н

0

Зміст інформації

Посадова особа головний бухгалтер ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Гайдамака Ганна Вікторівна обрана з 27 лютого 2020 року згідно Наказу ПрАТ

«Укрпрофоздоровниця» від 21.02.2020 року №13-к.

Гайдамака Г.В. прийнята з 27.02.2020р. на роботу в апарат Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на посаду головного бухгалтера ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

Гайдамака Ганна Вікторівна не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Гайдамаку Ганну Вікторівну обрано на посаду Головний бухгалтер.

Обрання посадової особи виконано на підставі того, що підставою для видання Наказу Товариства є посада головного бухгалтера вакантна та заява Гайдамаки Г.В.

Гайдамака Ганна Вікторівна не володіє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Строк, на який обрано особу: безстроково

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер ТОВ «Поліс».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

 

 

 

 

 

 

 ____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

signature1.ps7

signature2.ps7